OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Shodno odredbama člana 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, privredno društvo Adventis Real Estate Management d.o.o. (u daljem tekstu:Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti) donosi Opšte uslove poslovanja kojima uređuje poslovne odnose između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavaca (fizičkih i pravnih lica).
Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.
Zaključenjem Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima poslovanja Posrednika.
Nalogodavac može imati zaključene ugovore o posredovanju sa više posrednika (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja)

OBAVEZE I PRAVA POSREDNIKA
 • Zaključiti Ugovor o posredovanju u pisanom, odnosno elektronskom obliku, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje elektronska trgovina
 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla koji je predmet Ugovora o posredovanju
 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine, u skladu sa karakteristikama same nepokretnosti, kao i prilikama na tržištu
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja, a naročito upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti , upisom prava odnosno tereta na predmetnoj nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine ili nekog ograničenja u pravnom prometu
 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora
 • Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima vezanim za pravni posao
Posrednik se obavezuje da, u obavljanju posredovanja, postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
Posrednik ima pravo, uz saglasnost Nalogodavca da fotografiše predmetnu nepokretnost, kao i da te slike koristi, isključivo, u svrhe prezentovanja nepokretnosti na tržištu.

OBAVEZE I PRAVA NALOGODAVCA
 • Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo, upozoriti Posrednika na sve upisane ili neupisane terete koje postoje na nepokretnosti
 • Omogućiti Posredniku, kao i svim zainteresovanim licima koje Posrednik dovede, pregled nepokretnosti, u dogovoreno vreme
 • Obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, strukturi i lokaciji, kao i tehničkom stanju, uključujući i skrivene mane nepokretnosti
 • Obavestiti Posrednika o promenama u vezi sa posredovanim pravnim poslom, posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, ceni, sve u roku od 3 dana, od dana nastale promene
 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja
EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE
U skladu sa članom 26. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Nalogodavac se može obavezati, izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnošću.
Posrednik je dužan da upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.
S druge strane, ukoliko Nalogodavac zaključi pravni posao sa licem koje je doveo drugi Posrednik, za vreme važenje klauzule o ekskluzivnom posredovanju, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

ANONIMNI NALOGODAVAC
Ako Nalogodavac želi da ostane anoniman, Posrednik je dužan da ne otkriva njegov identitet, najkasnije do zaključenja pravnog posla za koji je posredovao.
Klauzula o anonimnom nalogodavcu se izričito ugovara.

POTPOSREDOVANJE
Posrednik može, ugovorom o potposredovanju, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim, izričito, saglasio u Ugovoru o posredovanju.
Ugovor o potposredovanju zaključuje se u pisanom, odnosno elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.
Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana, od dana zaključenja tog ugovora.

PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU
Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu, u momentu zaključenja Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o zakupu nepokretnosti.
Posrednik ne može zahtevati delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora za koji je posredovao.
Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od šest meseci, od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja, pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu, u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
U slučaju kada je Nalogodavac prodavac nekretnine, obavezan je platiti posredniku naknadu, u slučaju zaključenja pravnog posla sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, ako ugovorom nije drugačije predviđeno, kao i u slučaju ako pravni posao sa trećim licem, sa kojim ih je Posrednik doveo u vezu, zaključe bračni ili vanbračni drug, roditelj, sestra, brat ili potomak Nalogodavca.
U slučaju kada je Nalogodavac kupac nekretnine, obavezan je platiti posredniku naknadu u slučaju ako pravni posao zaključi sam ili omogući bilo kom trećem licu zaključenje pravnog posla, za koji je angažovao Posrednika, na osnovu podataka koje je od posrednika saznao.
Posrednička provizija kod kupoprodaje nekretnine iznosi 1-6% od postignutog iznosa kupoprodajne cene
Posrednička provizija kod zamene nekretnine iznosi 3% od utvrđene vrednosti pravnog posla (svaki od učesnika po 1.5% od utvrđene vrednosti)
Posrednička provizija kod izdavanje nekretnine iznosi 45% do 100% od prve mesečne zakupnine.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravno dejstvo protekom roka na koji je zaključen, zaključenjenm pravnog posla za koji je posredovano ili otkazom, u pisanom ili elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina
Ako nije drugačije ugovoreno, Ugovor o posredovanju se zaključuje na 24 meseca.
Otkaz ne mora biti obrazložen i ima pravno dejstvo momentom dostavljanja Posredniku.
Na otkaz Ugovor ao posredovanju shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, u delu koji se odnosi na opozivanje naloga za posredovanje.
Nalogodavac je dužan da naknadi Posredniku nastale troškove, samo ako je izričito ugovoreno da ih snosi Nalogodavac, bez obzira na uspeh posredovanja.

SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA
Posrednik je voljan da sarađuje sa drugim posrednicima, uz maksimalno poštovanje načela dobrih poslovnih običaja i etičkih kodeksa struke.
Saradnja sa drugim posrednicima je moguća, jedino, ukoliko nije u suprotnosti sa interesima i poslovnim ugledom Posrednika.
Svoje međusobne odnose, prava i obaveze, posrednici će urediti Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji.

ZAVRŠNE ODREDBE
Na odnose Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju ili Opštim uslovima poslovanja, shodno će se primenjivati Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakon o obligacionim odnosima, kao i drugi relevantni propisi.
Opšti uslovi poslovanja su istaknuti na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i čine sastavni deo Ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.